Yep that's it, glad you got my body shot Stuart .... Lol